Vedtægter

 

Vedtægter

for

Fredericia Badminton Club

 Stiftet den 1. december 1943

 Revideret på generalforsamlingen: 30. april 2015


§1

 1. Klubbens navn er Fredericia Badminton Club forkortet til FBC.
 2. Klubbens hjemsted er Fredericia.
 3. Klubbens adresse er den til enhver tid valgte formands.
 4. Klubbens logo er en fjerbold. Logoet er det af Dorthe Christensen i 1987 kreerede.
 5. Klubbens logo skal forefindes på alle officielle papirer samt så vidt muligt på klubdragt.
 6. Ethvert medlem er berettiget til at bære logoet, men skal selv afholde udgiften hertil. 

§2

 1. Klubbens formål er udøvelse af badminton og fremme af interessen for denne sport.
 2. Midlet kan være afvikling af stævner, egne såvel som distrikt, kreds og forbund.

§3

 1. Enhver person kan optages som medlem. Personer der er ekskluderet fra andre klubber inden
     for Dansk Idræts Forbund eller slettet som medlemmer på grund af restance for betaling af
     kontingent, kan ikke optages i klubben før deres forhold til den pågældende klub er i orden.
 2. Æresmedlemmer kan udnævnes efter beslutning af generalforsamling.

§4

 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når særlig grund foreligger. Den pågældende kan dog
     fordre sagen forelagt på en generalforsamling, der afgør spørgsmålet om eksklusion ved
     skriftlig afstemning med simpelt stemmeflertal. Sådanne sagen kan ikke indbringes for
     civilretten, men kan forelægges højere idrætsinstanser til endelig afgørelse.

§5

 1. Medlemmerne, der lejer baner, har ret til 1 fast ugentlig spilletime med makker, når
     kontingentet, der består af administration og baneleje, er indbetalt af alle, der er tilknyttet
     den aktuelle bane. Ved 1 manglende betaling fortabes reservationsretten, og der kan søges
     anden bane.
 2. Gamle medlemmer har fortrinsret til gamle spilletimer og ledige timer.
 3. Ingen ikke FBC-medlemmer må spille badminton uden, der er indhentet tilladelse fra klubbens
     bestyrelse.
 4. Spillesæsonen er fra 1. juli til 30. juni.
 5. Der forbeholdes ret til aflysning af træningstimer.

§6

 1. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt inden udgangen af november måned.
 2. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse af tid, sted og
     dagsorden, i en af byens aviser, på FBC’s hjemmeside samt på FIC’s opslagstavler.
 3. Generalforsamlingen afholdes med følgende minimums dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. USU, SSU og MSU beretninger
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Valg iflg. vedtægter
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra medlemmerne. Skal være formanden i hænde senest
    8 dage før generalforsamlingen
8. Eventuelt

§7

 1. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.
 2. Bestyrelsen, der består af formanden, 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på
     generalforsamlingen. Formanden og bestyrelsen vælges for en 2 årig periode. Suppleanten
     vælges for et år. Revisor og revisorsuppleant vælges for en 2 årig periode.
 3. I lige år vælges – formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og
     1 revisorsuppleant. I ulige år vælges – 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
     1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor. Genvalg til alle poster godkendes.
 4. Såfremt, der ikke er nok, der er villige til at stille op i bestyrelsen, kan man køre klubben
     videre med et mindre antal.

§8

 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det fornødent.
 2. Der indkaldes med 4 dages varsel efter reglerne i §6.
 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med det nævnte varsel inden 14 dage efter en
     skriftlig begæring, underskrevet af mindst 1/3 af de aktive medlemmer, om afholdelse af
     generalforsamlingen, er modtaget af bestyrelsen.

§9

 1. Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
 2. Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år.
 3. For at stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.

§10

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
 2. Der føres generalforsamlingsreferat, der har fuld bevisende ret, når det er underskrevet af den
     lovligt valgte generalforsamlingsdirigent og klubbens formand eller næstformand.

§11

 1. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt flertal blandt de fremmødte
     stemmeberettigede medlemmer bortset fra anliggender, der vedrører forandringer i
     vedtægterne, som vil kræve at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende
     stemmeberettigede medlemmer stemmer for vedtægtsændringerne.

§12

 1. Såfremt klubben skal opløses eller sammenlægges med en anden klub, skal mindst 2/3 af
     klubbens medlemmer være tilstede, og 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.
 2. Såfremt 2/3 af klubbens medlemmer ikke er fremmødte, indkaldes der til ekstraordinær
     generalforsamling, hvoraf 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan stemme for
     opløsning af klubben, eller sammenlægning med en anden klub.
 3. Den generalforsamling som lovligt beslutter at opløse klubben eller sammenlægge den med en
     anden klub, træffer samtidig bestemmelse ved almindelig stemmeflertal, om formuens
     anvendelse til almene velgørende formål.

§13

 1. Bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold, bestemmer selv sin forretningsorden, men
     skal dog udarbejde bestyrelsesreferat, som skal godkendes af bestyrelsen senest på det første
     efterfølgende bestyrelsesmøde og skal forefindes tilgængeligt i klublokalet.
 2. Bestyrelsen vælger inden for sin midte en næstformand, en kasserer, en sekretær og de udvalg,
     som bestyrelses selv mener skal nedsættes for på forsvarlig måde at kunne lede klubben.
 3. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
 4. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed, er
     formandens stemme afgørende.

§14

 1. Klubbens regnskabsår 12 1/7 til 30/6.
 2. Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens indgåede forpligtelser,
     for hvilke alene klubben hæfter med dennes formue.
 3. Klubbens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for klubben udover
     kontingentforpligtelsen.
 4. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.
 5. Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb / salg eller pantsættelse af fast
     ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§15

 1. Da klubben er medlem af Dansk Badminton Forbund er medlemmerne underkastet Dansk Idræts
     Forbunds amatørregler, og de ordensregler som Dansk Badminton Forbund måtte fremsætte.

 

Vi bruger cookies, som vi anvender til at genkende dig, når du besøger vores hjemmeside. Derudover bruger vi cookie-script til at se, om du er blevet informeret omkring hjemmesidens brug af cookies. Dette gør vi for, at du undgår at skulle godkende vores brug af cookies hver gang, du besøger vores hjemmeside .

  Jeg accepterer cookies fra denne side